Наше услуге

Пројектовање, изградња, реконструкција и одржавање електроенергетских објеката, постројења и мрежа свих напона и јавне расвете

Јавно предузеће за дистрибуцију електричне енергије „Електрокосмет“ изводи радове одржавања електродистрибутивне мреже, унапређења електроенергетског система, прикључења нових трафостаница и нових корисника. Место рада мора бити прописно обезбеђено и у безнапонском стању.

Баждарење,сервисирање и уградња бројила и других мерних инструмената

Баждарење, сервисирање и уградња бројила електричне енергије врши се у складу са важећим законским и подзаконским прописима. Мерила која испуњавају прописане захтеве биће оверена у складу са Решењем о одобрењу типа мерила. За мерила која не испуњавају прописане захтеве, овлашћено тело ће издати решење о одбијању оверавања.

Електронска обрада података

Користимо аутоматске методе за обраду комерцијалних информација и достављамо их правовремено нашим корисницима услуга.

Превоз робе у друмском саобраћају за потребе обављања делатности ЈП

Сву робу и материјале потребне за успешно обављање наших услуга и сервиса превозимо нашом механизацијом путем друмског саобраћаја.

Дистрибуција електричне енергије и одржавање електроенергетских објеката на северу Косова и Метохије

Пружамо услуге дистрибуције електричне енергије свим потрошачима на територији северног дела Косова и Метохије. Поред тога пружамо услуге одржавања свих електроенергетских објеката на овом простору.